Polityka prywatności

P.P.H.U. „JOANNA” Dziewiarstwo Maszynowe oraz Sklep przykładają szczególną wagę do ochrony prywatności Klientów. P.P.H.U. „JOANNA” Dziewiarstwo Maszynowe oraz Sklep z należytą starannością dobierają i stosują odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w tym zabezpieczenia o charakterze programistycznym (między innymi systemy szyfrowania danych). W szczególności P.P.H.U. „JOANNA” Dziewiarstwo Maszynowe  oraz Sklep zabezpieczają dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa P.P.H.U. „JOANNA” Dziewiarstwo Maszynowe  oraz Sklep sprawują stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ograniczają dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego świadczenia usług za pośrednictwem sklep.swetryjoanna.pl  
 
2. Administratorem bazy danych osobowych przekazywanych przez Klientów, w związku z zakupami
w sklep.swetryjoanna.pl jest:
a) P.P.H.U. „JOANNA” Dziewiarstwo Maszynowe Joanna Sobich. - w przypadku zakupu produktów oferowanych przez P.P.H.U. „JOANNA” Dziewiarstwo Maszynowe

b) Sklep oraz P.P.H.U. „JOANNA” Dziewiarstwo Maszynowe  w przypadku zakupu produktów oferowanych przez Sklep.
 
3. W sytuacji określonej w punkcie 2 powyżej, P.P.H.U. „JOANNA” Dziewiarstwo Maszynowe
udostępnia Sklepowi sklep.swetryjoanna.pl, którzy zakupili produkty oferowane przez Sklep, ich dane osobowe niezbędne do wykonania, zawartej w związku z zakupem produktu, umowy.
 
4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Klientów, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celach związanych z działalnością .P.H.U. „JOANNA” Dziewiarstwo Maszynowe oraz Sklepu w zakresie sklep.swetryjoanna.pl, w tym w celu zawierania, realizacji i rozliczenia umów sprzedaży w ramach sklep.swetryjoanna.pl (obsługi transakcji sprzedaży towarów), a także w celach ich archiwizacji.
 
5. Podanie jakichkolwiek danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne. Podanie danych wymienionych w pkt. 3 Regulaminu jest konieczne w celach określonych w pkt.2.
 
6. Klienci mogą przeglądać sklep.swetryjoanna.pl oraz zamieszczone w nim oferty dotyczące towarów bez uprzedniej Rejestracji oraz podawania danych osobowych.
 
7. Dane podawane przez Klienta w trakcie Rejestracji są wykorzystywane do celów księgowych, do kontaktowania się z Klientem, do obsługi konta w sklep.swetryjoanna.pl oraz do innych czynności związanych z zawarciem lub wykonywaniem umów sprzedaży. Dane te mogą ponadto służyć do weryfikacji, czy osoba rejestrująca spełnia wymagane przez Regulamin i przepisy prawne warunki. Dane kontaktowe, za zgodą Klienta, wykorzystywane są również do przesyłania Klientowi przez P.P.H.U. „JOANNA” Dziewiarstwo Maszynowe  informacji o spółce i świadczonych przez nią usługach. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania tego typu informacji.
 
8. Dane Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane podmiotom trzecim w przypadkach wskazanych przez P.P.H.U. „JOANNA” Dziewiarstwo Maszynowe  oraz sklep.swetryjoanna.pl  za zgodą Klientów.
 
9. W przypadku uzyskania przez P.P.H.U. „JOANNA” Dziewiarstwo Maszynowe  lub sklep.swetryjoanna.pl wiadomości o korzystaniu przez Klienta z P.P.H.U. „JOANNA” Dziewiarstwo Maszynowe  niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami, P.P.H.U. „JOANNA” Dziewiarstwo Maszynowe  lub Sklep sklep.swetryjoanna.pl może przetwarzać dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności, pod warunkiem, że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości.
 
10. W celu realizacji zamówień złożonych w sklepie www.sklep.swetryjoanna.pl dane personalne klientów są przetwarzane przez P.P.H.U. „JOANNA” Dziewiarstwo Maszynowe  z siedzibą w Kolonii Skrobów, które jest właścicielem sklep.swetryjoanna.pl
 
11. P.P.H.U. „JOANNA” Dziewiarstwo Maszynowe  oraz Sklep sklep.swetryjoanna.pl zapewniają realizację uprawnień Klientów wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Klienci mają w szczególności prawo do wniesienia – w przypadkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych – pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, gdy P.P.H.U. „JOANNA” Dziewiarstwo Maszynowe  lub Sklep sklep.swetryjoanna.pl  zamierzają je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania przez P.P.H.U. „JOANNA” Dziewiarstwo Maszynowe  lub sklep.swetryjoanna.pl  danych osobowych innemu niż P.P.H.U. „JOANNA” Dziewiarstwo Maszynowe  lub Sklep sklep.swetryjoanna.pl   administratorowi danych.
 
12. P.P.H.U. „JOANNA” Dziewiarstwo Maszynowe  oraz Sklep zapewniają Klientom możliwość przeglądania i modyfikacji danych osobowych. P.P.H.U. „JOANNA” Dziewiarstwo Maszynowe   oraz Sklep zapewniają Klientom możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych w przypadku odstąpienia od umowy (patrz pkt. 13 regulaminu „Odstąpienie od umowy”) a także w innych przypadkach jeśli to wynika
z obowiązujących przepisów prawa. P.P.H.U. „JOANNA” Dziewiarstwo Maszynowe  lub Sklep sklep.swetryjoanna.pl  mogą odmówić usunięcia danych Klienta wyłącznie w przypadkach wskazanych przez obowiązujące przepisy, w szczególności jeżeli Klient ten nie uregulował wszystkich należności wobec P.P.H.U. „JOANNA” Dziewiarstwo Maszynowe  lub Sklepu sklep.swetryjoanna.pl lub też gdy P.P.H.U. „JOANNA” Dziewiarstwo Maszynowe  lub Sklep sklep.swetryjoanna.pl  uzyskają i utrwalą wiadomość, że Klient swoim dotychczasowym zachowaniem w P.P.H.U. „JOANNA” Dziewiarstwo Maszynowe  naruszył Regulamin bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie tych danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.
 
13. P.P.H.U. „JOANNA” Dziewiarstwo Maszynowe  wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto, adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie). Dane te nie są łączone z danymi podanymi przez Klientów i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.
 
14. P.P.H.U. „JOANNA” Dziewiarstwo Maszynowe  stosuje pliki “cookies”. Informacje zbierane przy pomocy “cookies” pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Klientów, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Klientów z sklep.swetryjoanna.pl.  Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików “cookies” zasadniczo nie uniemożliwia korzystanie z sklep.swetryjoanna.pl, może jednak spowodować pewne utrudnienia. Szczegółowe postanowienia odnoszące się do plików Cookies określa informacja Cookies zamieszczona na stronie.